værdiansættelse af din virksomhed

Læsetid: ca 13 minVærdiansættelse af din virksomhed

Stephen Fremhævet, Guides, Investeringsordbog-artikler, Investor, Iværksætter, Virksomhed

Værdiansættelse af virksomhed kan udføres via metoder, som investorer og revisorer bruger til at bestemme eller analysere værdien af ​​et aktiv. Her gør vi det simpelt og viser tre metoder.

  • Den ene er omkostningerne ved bygning af aktivet, der ikke tager hensyn til indtægterne. Så kostprisen.
  • Den anden er med en multiplikator. Multipler.
  • Den tredje diskonterer værdierne af forventede overskud, også kaldet en pengestrømsanalyse eller en nutidsværdi- analyse.

For at komme videre i begge tilfælde skal man først oprette sin resultatopgørelseog en balance. Her er et eksempel på en resultatopgørelse:

Resultatopgørelse (kr)2019
Indkomst100
Solgte varer-20
Bruttofortjeneste80
Løn-15
Leje-10
Forsikring-5
IT-8
Abonnementer-3
Udgifter-41
Driftsindtægter39
Finansielle indtægter5
Finansielle omkostninger-15
Indtægter efter finansielle poster29
Skatter20%-5,8
Nettoresultat23,2

Her er vores balance:

Balance (kr)2019
AktiverForpligtelser
Kortfristede aktiver23,2Kortfristede forpligtelser0
Langfristede aktiver10000Langfristede forpligtelser0
Forpligtelser i alt0
Egenkapital
Egenkapital10000
Overført resultat23.2
Total Equity10023.2
Aktiver I alt10023.2Passiver & Egenkapital I alt10023,2

Kostpris

Vi antager, at du ikke har nogen gæld i din virksomhed, og vi antager, at dit aktiv er de omkostninger værd, der afholdes for at bygge aktivet. Vi antager at du har brugt 100 timer til en værdi af 100 kr. Værdien afspejles i balancen ovenfor, og med overskuddet fra 2019-indkomsten er den værdi, du vil præsentere for investorer:

Aktiver I alt10023.2

Investorer vil hævde, at dit aktiv genererer en ringe eller ingen indkomst og de vil være tilbageholdende med at betale den anmodede pris, medmindre de virkelig ser din idé og dit team som værdifulde i sig selv. Så investoren forlanger muligvis at din virksomhed vurderes ved hjælp af Multipler eller en Pengestrømsanalyse.

Multipler til Værdiansættelse

Multipler som et værdiansættelse er en sammenligning af dit start-up med andre lignende start-ups eller etablerede virksomheder i samme branche. Multipler er den mest almindeligt anvendte værdiansættelsesmetode. Du kan sammenligne indtægter og også forskellige niveauer af fortjeneste for at forstå værdien af ​​et aktiv. 

For at holde det simpelt, lad os bruge disse fire eksempler:

  1. Entreprise Value(EV) / Indtægter – Virksomhedsværdi / Indtægter
  2. Total Enterprise Value (TEV) / EBITDA – Samlet Virksomhedsværdi / Indtjening før renter, skatter, afskrivninger og afdrag
  3. Total Enterprise Value(TEV) / EBIT – Samlet Virksomhedsværdi / Indtjening før renter og skatter
  4. Pris / Indtjening – P / E.
MultiplikatorerVirksomhedsværdier
VirksomhedsnavnEVTEV
Softwaren10002000
Tømreren22002400
Fast ejendom10005000
Finansielle data
OmsætningEBITDAEBITIndtjening
500400380144
1000500400320
360260260144
Værdiansættelse
EV /OmsætningTEV /EBITDATEV /EBITP / E
2,05,05,36,9
2,24,86,06,9
2,819,219,26,9

Ovenstående tabel indeholder forskellige virksomheder med egenkapitalværdi, gæld, indtægter fra tre forskellige resultatopgørelser fra tre forskellige typer virksomheder.

I det sidste felt ved navn Værdiansættelse noteres de forskellige multiplikatorer.

EV / Indtægter

Enterprise Value (EV) eller total equity, som oversættes til samlede egenkapital, divideres med din virksomheds indtægter eller salg. I tabellen ovenfor giver dette os disse multiplikatorer:

EV /Revenue
2.0
2.2
2.8

Hvis du vil bruge disse multiplikatorer til værdiansættelse din virksomhed, antager du, at din og de virksomheder, du sammenligner med, er helt ens. Du er i samme branche, og alle følgende dele af din resultatopgørelse under indtægter er sammenlignelige.

Samlet virksomhedsværdi / EBIT

Samlet virksomhedsværdi betyder samlede aktiver. Når vi bruger EBIT, sammenligner vi ikke-gearede pengestrømme. Det betyder, at vi ser forbi eventuelle finansiering og finansielle omkostninger. Så hvis finansieringen er meget ens inden for dit forretningsområde, vil denne multipel være nyttig.

TEV /EBIT
5,3
6,0
19,2

Som et eksempel har ejendomsvirksomheder alle lignende adgang til kapital, fordi finansiering afhænger mere af det pågældende aktiv og mindre af ejeren af ​​virksomheden.

Samlet virksomhedsværdi / EBITDA

EBITDA bruges, når du vil se bort fra tidligere udgifter fordelt på nuværende og fremtidige resultatopgørelser.

TEV /EBITDA
5,0
4,8
19,2
Afskrivningerog afdrag viser tidligere kapitaludgifter og den indflydelse, de har på din nuværende pengestrøm. Afskrivninger er afskrivninger på dine tidligere erhvervelser. Disse giver dig et fradrag på dine skatter. Amortiseringer er tilbagebetaling af dine lån, og disse begrænser kun dine pengestrømme og giver dig normalt ingen skattefordele.

Pris / indtjening

Pris refererer normalt til aktiekursen pr. Aktie, mens indtjeningen refererer til den betaling, som aktionæren modtager pr. År pr. Aktie. Forholdet kan også beregnes ved hjælp af markedsværdien divideret med den samlede nettoindtjening.

P / E-forholdet er ikke nyttigt alene. Det skal enten sammenlignes med din historiske præstation eller med konkurrenter i samme branche. Det kan også afsløre, hvilken type virksomhed du ser på, når du sammenligner det med andre.

Et højt P / E-forhold (høj pris og lav indtjening) kan indikere, at vi har at gøre med et potentielt vækstfirma eller blot at virksomheden er overvurderet.

Et lavt P / E-forhold kan indikere lave forventninger til en virksomhed, eller at den er undervurderet og en potentielt god investering.

P / E
6.9
6.9
6.9

Eksempler på P / E-forhold i populære virksomheder er: ***

Nutidsværdi eller Pengestrømsanalyse

Den Diskonterede Pengestrømsmetode (DCF), som er den nutidsværdi model vi vil bruge i denne del, bruges i vid udstrækning i et flertal af virksomheder til at værdiansættelse af værdipapirer og individuelle projekter. Hvad der adskiller DCF fra en almindelig nutidsværdiberegning er, at DCF inkluderer en terminalværdi, også kendt som en skrotværdi. Salgsværdien af din virksomhed i fremtiden.

I nutidsværdianalyser bliver beregningerne langt mere komplekse. Du har tre hovedformler, der giver dig slutresultatet. Hovedformlen er selve nutidsværdiberegningen og terminalværdien:

NPV = t = 1nFCF(1 + WACC)1+Terminalværdin(1 + WACC)n

Den frie pengestrøm kommer fra dit budget, der er beregnet på grundlaget for din historiske præstation. FCF = driftsindtægter – investeringer. (Dette udtryk vil blive beskrevet yderligere i en anden tekst).

De andre notationer er “n” og “t”. n angiver antallet af tidsperioder. “T” er tidsintervallets størrelse. Tidsperioden er normalt et år, men kan lige så let være måneder, kvartaler eller noget andet. “g” er vækstraten i den frie pengestrøm. For nystartede virksomheder er vækstraten normalt meget ustabil, hvilket fører til store variationer i opfattelsen af en ​​forretningsværdi.

Terminalværdi = FCFn(1 + g)WACC-g

I de to ovenstående formler bruger vi en rate (eller rente) kaldet WACC. De vægtede kapitalomkostninger. Dette er den gennemsnitlige rente på din egenkapital og passiver:

WACC =i = 1Nri* MVii = 1NMVi

I formlen ovenfor angiver MV markedsværdien af ​​kapitalens type. (Gæld eller Egenkapital). Her betegner “i” navnet på et værdipapir.

Formlen nedenfor er i det væsentlige den samme WACC-formel, men forenklet til egenkapital og gæld og udvidet til at indeholde skattefradraget af ​​gældsomkostninger. E, V og D er egenkapital, gæld og samlet værdi af egenkapital og passiver. “r” angiver rentesatsen, mens “T” er selskabsskattesatsen.

WACC =EV* rE+DV* rD* (1-T)

Brug af formlerne

I nedenstående tabeller anvender vi formlerne på et forventet budget:

Resultatopgørelse201720182019Vækst202020212022
Indkomst50596817%79,392,5107,8
Produktions-omkostninger-10-12-1418%-16,6-19,6-23,2
Gross Profit40475462,772,984,7
Payroll-10-12-1522%-18,4-22,5-27,6
leje-10-10-10– 11-12-12
Insurance-5-5-5x2-6-6-7
IT-5-6-718%-8,3-9,8-11,6
abonnementer-2-2-322%-3.7-4.5-5.5
Udgifter-32-35-40-47,3-54,8-63,7
Driftsresultat (FCF)8121415,418,121,0
Finansielle indtægter125555
Finansielle omkostninger-15-15-15-15-15-15
Resultat efter finansielle poster-6-148,111,0
Skatter20%00-0,8-1,1-1,6-2,2
Nettoindkomst-6-13,24,36,58,8

De tal, vi har brug for fra vores budget, er den frie pengestrøm. I dette tilfælde svarer de til driftsindtægterne.

Vi ser bort fra tallene efter FCF og indfører en antaget WACC som beregnes i tabellen nedenfor:

WACCRateDelSkatteprocent
Gæld20%50%20%
20%Egenkapital25%50%

Her antager vi lige store andele af gæld og egenkapital med omkostninger til gæld på 20% og omkostninger til egenkapital på 25%. Vi antager også en skattesats på 20% (i Danmark er den 22%).

Ved hjælp af WACC kan vi få vores diskonteringssatser:

DCF202020212022
WACC (afkast)20%20%20%
Diskonteringssats83,369,457,9
Diskonteret kontantstrøm12,812,612,1

Disse illustrerer tidsværdien af ​​penge i sammenhæng med det krævede afkast. Derefter multiplicerer vi vores frie pengestrømme (FCF) fra vores budget med vores diskonteringssatser, og vi får derefter vores diskonterede pengestrømme.

Ved at opsummere vores FCF og føje det til vores virksomheds fremtidige salgsværdi, får vi den pris, virksomheden burde være værd.

Summen af ​​frie pengestrømme37,5
Skrot / salgsværdi749,3
Virksomhedens samlede værdi786,9