aktiver - hvad er et aktiv

Læsetid: ca 3 minAktiver – Hvad er et aktiv?

Stephen Iværksætter, Startup, Virksomhed

Hvad er et aktiv?

Et aktiv er en regnskabsteknisk term for noget af værdi i en virksomheds besiddelse. Det kan være en grund, en ejendom, biler, inventar, software, kontanter mm.

For at der er tale om aktiver, skal de opfylde en af følgende kriterier:

  • Generere værdi
  • Hjælpe til at skabe værdi
  • Have en værdi hvis det sælges videre til andre parter.

I regnskabet opdeles aktiver i omsætningsaktiver og anlægsaktiver.

Se også: Investor søges? – få kapital til din virksomhed

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er typisk vigtige for den kortsigtede drift af din virksomhed. Det kan være nødvendig likviditet, penge dine kunder (debitorer) skylder dig, eller råmaterialer, halv- og færdig fabrikerede varer du har på lager.

Anllægsaktiver

Anlægsaktiver er aktiver som ikke skal omsættes indenfor et år og som ofte indgår i virksomheden og dens drift i mange år frem. Finansielle anlægsaktiver kan være værdipapirer, kapitalandele og bestemte lån til datterselskaber. Anlægsaktiver deles også op efter om de er materielle og immaterielle. Immaterielle anlægsaktiver kan være patenter, goodwill, varemærker mm. Materielle anlægsaktiver er bl.a. ejendomme, biler, indretning, IT-udstyr mm.

Hvad er minimumsgrænsen for aktiver?

Helt konkret så skal et nyanskaffet aktiv, jf. afskrivningsloven 2020 og 2021, koste 14.100 kr. eller 14.400 kr., før det kan kategoriseres og bogføres som et aktiv. Du kan se mere om satser og beløbsgrænser i forhold til afskrivningsloven her.

Indkøb som kan kædes sammen og hvis brug afhænger af hinanden, såsom borde og stole, computer og printer osv. skal summeres og bogføres som et samlet beløb. Er dette beløb ikke højere end de førnævnte beløb, falder indkøbet ind under småanskaffelser og indgår i driften og afskrives derfor med 100% det samme år købet er foretaget.

Hvor stammer ordet aktiv fra?

Oprindeligt kommer ordet aktiv eller ’asset’ på engelsk, fra latin og gammelt fransk fra ordene ’satis’ og ’asez’ som begge betyder ’nok’ eller ’tilstrækkeligt’. Ordet ’nok’ refererer her til at en værdi i ens besiddelse som har tilstrækkelig værdi til at indgå i et testamente, hvilket må betyde at det ikke er en byrde at overtage det.

Hvad er passiver?

Passiver er pengene der bruges til at finansiere aktiverne i din virksomhed.

Passiver kan opdeles i og egenkapital, kort- og langsigtede gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er der en sandsynlighed for at virksomheden ikke kommer til at betale. Det er dog penge som i balancen tages fra egenkapitalen og stilles til rådighed som en mulig kommende omkostning.

Egenkapital

Egenkapital er ejernes penge. Dvs. det er den indskudte selskabskapital, opskrevne værdier og tidligere års over og underskud.

Kort- og langsigtede gældsforpligtelser

Kort- og langsigtede gældsforpligtelser inddeles efter om gælden skal betales i årsregnskabets indeværende år eller senere. Kortfristet gæld har altså mindre end et års løbetid, mens langfristet gæld er alt derover.

Aktiver og passiver i årsregnskabet

Aktiver opgjort i årsregnskabet skal være finansieret at et passiv. Dvs. at samlede aktiver og samlede passiver altid skal stemme overens eller balancere. Deraf ordet balancen.